زمان باقیمانده تا جشن
ساعت دقیقه ثانیه
-17 -40 -21
پارسا
زینب
زمان:
روز پنجشنبه ۶ مرداد ۰۱
از ساعت ۲۱
مکان:

رستوران ملل

واقع در خیابان ملل روژ قبل از سینما رسالت رک

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن