زمان باقیمانده تا جشن
ساعت دقیقه ثانیه
-2 -6 -49
امیر عباس
ستایش
جشنی بر پا نموده‌ایم تا امیر عباس و ستایش را پر شوق و پر امید به هم بسپاریم و آغازگر شادمانی زندگی مشترکشان باشیم، حضور شما گرما بخش و مزین کننده این جشن است.
زمان:
روز شنبه ۸ مرداد ۰۱
از ساعت ۱۵
مکان:

مرغان عاشق

واقع در جیرفت تو کت مرغا جنب مرغداری اضغر

 

😃 😤 😵 😑 😡 😓 😭

آیا در مجلس ما شرکت می‌کنید؟

یادبودهای بستگان و آشنایان گرامی

به رسم یادبود پاسخی به این دعوتنامه درج نمایید:

🔝
× بستن